Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın Amacı

Bu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası; LUXERA Gayrimenkul A.Ş.’nin ne tür kişisel veriler topladığını, bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını, LUXERA Gayrimenkul’ün kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini, kişisel verilerinizin güvenliği konusunda nasıl önlemlerin alındığını, LUXERA Gayrimenkul’ün işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi, kişisel verilerinizin ne kadar süre ile saklanacağını açıklamaktadır.


İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

LUXERA Gayrimenkul siz değerli müşterilerimize ait tüm kişisel verilerin gizliliğini korumak amacıyla bir takım temel kurallar benimsemiştir. LUXERA Gayrimenkul bu temel kurallara uygun davranarak müşterilerinin LUXERA Gayrimenkul’e duyduğu haklı güveni korumayı amaçlamaktadır. LUXERA Gayrimenkul olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu “Bilgilendirme” yazısında, KVVK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11.maddesinde sayılan diğer haklarınız hakkında bilgiler yer almaktadır. KVKK kapsamında şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecek olup, bu veriler mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak, mümkün olan en güvenli şekilde, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle, mevzuat, aşağıda belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde saklanacaktır.


a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVKK uyarınca kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak LUXERA Gayrimenkul tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında işlenebilecektir.


b) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amacı ile dolaylı/doğrudan, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. Kişi ya da kuruluşlara, şirketimizin bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları ile sair ilgili kişilere KVKK’nın 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, LUXERA Gayrimenkul’e ait ortak veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 12. Maddesi doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. LUXERA Gayrimenkul kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, SSL, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktadır.


Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak her zaman bilgi alma, düzeltme, değiştirme, silme ve vermiş olduğunuz onayı geri alma hakkınız bulunmaktadır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlar ve kişisel verilerinizi edinme yöntemleri uyarınca bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz üzerinde 6698 Sayılı Kanun 11. Maddesi doğrultusunda sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için luxera@hs06.kep.tr adresine mail atarak bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.


Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanunun md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu md. 82 ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek kullanılmaya devam edilir.


Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması LUXERA Gayrimenkul için önemli bir konudur. Bu nedenle LUXERA Gayrimenkul, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı gerekli önlemleri almaktadır. LUXERA Gayrimenkul kişisel verileri depolarken güvenlik duvarları ve güvenli soket katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi/mobil uygulama aracılığıyla LUXERA Gayrimenkul’e kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır. Yine 6698 sayılı Kanun kapsamında kişisel veri kapsamına giren verilerin dolaşım kontrolü, erişimin loglanması gibi ek güvenlik önlemleri de alınacaktır. LUXERA Gayrimenkul, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. LUXERA Gayrimenkul’ün gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, LUXERA Gayrimenkul bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.


Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

LUXERA Gayrimenkul, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda zaman zaman faaliyetlerin gerektirdiği ölçüde veya yasal açıdan gerekli olan değişiklikleri yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın “www.luxera.com.tr” sitesine konulmasıyla birlikte geçerlilik kazanır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz değerli müşterilerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.